Revista d'Anàlisi Plural

El concepte econòmic. EPA: Enquesta de Població Activa

0

Text: Juan Carlos de Margarida.
Degà-President del Col·legi d’Economistes de Valladolid


Un concepte molt escoltat en els mitjans de comunicació, i del qual les famílies tenen una bona opinió, ja que les dades són de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) és l’EPA. Aquestes sigles responen a Enquesta de Població Activa. Tal i com defineix el propi INE, es tracta d’una investigació que es realitza de forma continua i periòdica cada tres mesos des de l’any 1964. L’objectiu prioritari és aconseguir dades de la població sobre el seu estat en el mercat laboral, és a dir, persones actives, inactives, ocupades, desocupades.

La forma d’obtenir les dades, principalment és a través d’enquestes personals realitzades per l’INE, tot i que posteriorment, les successives, es poden realitzar també via telefònica per agilitzar el procés. Cal tenir en compte que l’EPA es realitza sobre una mostra de 65.000 famílies, cosa que correspon a unes 200.000 persones. Aquestes famílies tenen l’obligació de subministrar la informació que se’ls sol·liciti i de forma veraç, exacta, completa i dins del termini, conforme a la Llei de la Fundació Estadística Pública (1989). De fet, el seu incompliment porta aparellat multes econòmiques que poden arribar a ser molt elevades (entre els 60 i 30.000€).

L’EPA no és quelcom únic a Espanya, tots els països membres de la Unió Europea estan obligats a realitzar-la sota uns estàndards marcats per la Comissió Europea a l’hora de realitzar el procediment de recollida i tractament de dades

L’EPA no és quelcom únic a Espanya, tots els països membres de la Unió Europea estan obligats a realitzar-la sota uns estàndards marcats per la Comissió Europea a l’hora de realitzar el procediment de recollida i tractament de dades. Des del 2005, a Espanya la mostra és de 3.588 seccions i 18 habitatges per secció en la majoria de províncies, cosa que llança les dades que abans mencionàvem equivalents a 200.000 persones.

Independentment que es realitzi de forma trimestral, l’EPA també presenta dades i conclusions de forma anual. En la seva vessant de l’espai geogràfic, l’Enquesta ofereix informació a nivell nacional, autonòmic i provincial.

 

Enviar Comentari