Revista d'Anàlisi Plural

Creixement en els mercats dels fons d’inversió

0

José Manuel Araguás. Professor titular de Mercats Financers a la UB.


1. EL MERCAT DE FONS D’INVERSIÓ HA CRESCUT UN 68,3% DE DESEMBRE DE 2012 A GENER DE 2015.
El patrimoni de les societats i fons d’inversió mobiliària i immobiliària (institucions d’inversió col•lectiva) està en auge des del passat mes de desembre de 2012. Aquest creixement ha estat provocat en gran mesura per l’entorn de tipus d’interès reduïts (actualment en mínims històrics del 0,05%), que exigeixen l’assumpció de certs riscos per treure rendibilitat. Així, cada vegada més, els estalviadors estan optant per fons d’inversió a l’hora de treure partit al seu capital. Des de desembre de 2012, el creixement dels fons i societats d’inversió a Espanya no només s’ha anat reflectint a nivell de patrimoni (60% de creixement des de desembre de 2012), sinó també pel que fa a nombre de partícips (45% d’augment respecte a desembre de 2012), superant-se mes a mes.
monempresarial-002-diners-monedesSi observem l’arrencada de l’any 2015, cal destacar el creixement d’aquests instruments d’inversió col·lectiva. El mes de gener ha estat el millor en termes de creixement patrimonial per al sector de les institucions d’inversió col·lectiva des de fa 17 anys. Tal com es pot observar a la taula adjunta (taula Patrimoni i Partícips d’IIC), el patrimoni de les societats i fons ha crescut un 2,8% (6.535 milions d’euros en termes absoluts), principalment a causa del creixement dels fons mobiliaris (2,9%) i les Sicavs (3,1%). Així mateix, aquestes dades es veuen reforçades per l’1,5% de creixement del nombre de partícips al gener, principalment motivat pel creixement dels fons mobiliaris.

monempresarial-002-patrimoni-fons-invesio-mobiliaria

Pel que fa als fons d’inversió mobiliària, el patrimoni va assolir amb data 31 de gener els 200.422 milions d’euros, fet que suposa un creixement del 2,9% respecte del tancament de 2014. Tal com s’observa en el gràfic que mostra la tendència del patrimoni en els últims 25 mesos, després del mínim de patrimoni marcat al desembre de 2012, els fons mobiliaris han recuperat 78.100 milions d’euros fins a gener de 2015, xifra que representa un 63,8% d’increment des de finals de 2012 (veure gràfic evolució del patrimoni dels fons d’inversió immobiliària).

monempresarial-002-patrimoni-desembre-20122. A CAUSA DE LA RECERCA DE MÉS RENDIBILITAT, DINS DE LA GAMMA DELS FONS D’INVERSIÓ ELS QUE MÉS HAN CRESCUT SÓN ELS DE RENDA VARIABLE.
Amb els nivells de tipus d’interès propers al 0% a les principals economies del món, el programa de compra de bons per part del Banc Central Europeu (BCE) i la tornada, tot i que encara feble, al camí del creixement, els experts són optimistes quant al comportament dels actius de risc per a aquest any. Així s’observa també dins dels fons, els quals han experimentat una modificació substancial en la distribució del patrimoni cap a categories amb més risc. Tot i que encara gran part dels inversors inverteix en productes conservadors, la tendència cada vegada més es dirigeix cap a fons amb una mica més de volatilitat i risc. Tal com es pot observar en el gràfic comparatiu de distribució del patrimoni adjunt, el patrimoni invertit en fons mixtos i de renda variable va passar del 16,4% a finals de 2012 fins a un 30,3% al gener de 2015.
D’altra banda, cal destacar la caiguda en el percentatge del patrimoni en fons garantits, que disminueix i passa del 42,1% al desembre de 2012 al 16,2% al gener de 2015. Aquest moviment s’explica perquè, en l’actual entorn de mercat, les entitats no estan renovant els fons garantits, sinó que, en el seu lloc, comercialitzen fons amb objectiu de rendibilitat. Recordem per a aquest cas que els fons garantits ofereixen la conservació del capital invertit (o d’una part d’ell) en una data futura predeterminada: la data de venciment de la garantia. Quan arriba el venciment, poden succeir dues coses: que la gestora ofereixi una nova garantia amb les condicions que en aquest moment determinin els mercats, o que el fons deixi de ser garantit i continuï funcionant com un fons “normal”.

Els nivells de tipus d’interès propers al 0% a les principals economies del món i el programa de compra de bons per part del BCE auguren un comportament optimista dels actius de risc per a aquest any

3. LES RENDIBILITATS MITJANES ANUALS A TERMINI D’ENTRE TRES A CINC ANYS SÓN MILLORS EN ELS FONS DE RENDA VARIABLE, PERÒ S’EQUIPAREN AMB ELS FONS MIXTOS I DE RENDA FIXA A 15 O 20 ANYS.
Els fons d’inversió van tancar gener amb una rendibilitat mensual de l’1,25%. Tal com es pot veure a la taula adjunta, hi destaca la categoria de Renda Variable Internacional (en concret: Europa, Japó i emergents). La rendibilitat mitjana des de gener del 2014 fins a gener del 2015 per al total dels fons s’ha situat en el 4,65%, de manera que la Renda Variable Internacional dels EUA ha estat la millor categoria amb una rendibilitat del 22%. Tal com es pot observar en el gràfic, en els últims tres a cinc anys les rendibilitats dels fons de renda variable s’han situat molt per sobre d’altres categories de fons com poden ser els Fons de Renda Fixa o Fons Garantits.

monempresarial-002-ponderades-fons-inversio

4.RECOMANACIONS PER A L’INVERSOR SOBRE ELS AVANTATGES D’INVERTIR A TRAVÉS DELS FONS D’INVERSIÓ.
Finalment, a l’hora d’invertir en renda variable, és important ésser coneixedor dels avantatges i diferències entre la inversió mitjançant fons d’inversió i altres opcions més habituals com poden ser la compra directa d’accions o les aportacions a plans de pensions. Les principals diferències que cal valorar entre els fons d’inversió i la compra directa d’accions són les següents:

1. Els fons d’inversió permeten a l’inversor diversificar per actius, monedes i sectors diferents, la qual cosa possibilita de triar quin és el nivell de risc i rendibilitat invertit. L’inversor ha de conèixer les característiques del fons, en quins actius inverteix i saber quina és la política d’inversió del fons.

2. En comparació amb l’opció de realitzar la compra d’accions de forma pròpia, els fons d’inversió exigeixen menys seguiment i temps invertit d’anàlisi per part de l’inversor. A més, es presumeix que una gestora realitza una tasca professional, i disposa dels coneixements i eines necessaris per analitzar sectors o zones determinades on invertir. De tota manera, buscar gestors independents sempre és el més recomanable, ja que en moltes ocasions els intermediaris financers tracten de vendre productes en els quals tenen una bona comissió. Atès que el canvi de fons per a les persones físiques no té fiscalitat, el gestor ha d’assessorar l’inversor sobre el canvi de tendència dels mercats i la conveniència de canviar de fons.

En els últims tres a cinc anys les rendibilitats dels fons de renda variable s’han situat molt per sobre d’altres categories de fons com poden ser els Fons de Renda Fixa o Fons Garantits

3. És important conèixer la fiscalitat aplicable als fons d’inversió. Aquesta estableix que, a partir de 2015, qualsevol guany patrimonial (generat per fons o accions) s’integra en la base de l’estalvi. No obstant això, els fons, plans de pensions i accions tenen una fiscalitat molt diferent entre ells. Els guanys dels fons en la seva operativa tributen a l’1%. A més, en el cas dels fons d’inversió, els traspassos estan exempts. És a dir, la reinversió d’un fons en un altre, encara que es tracti de diferents gestores, no tributa, mentre que la reinversió en accions sí que ho fa. Això, que sembla un simple diferiment, no l’és. En primer lloc, perquè potser no es pagarà mai, ja que ningú no pot calcular gastar tots els seus estalvis en vida. A més, els traspassos permeten diferir el pagament d’impostos al moment més adequat sense assumir riscos de mercat (per compensar minusvalideses, per canvis fiscals, etc).

4. Els fons d’inversió aporten seguretat. I és que la distinció jurídica entre societat gestora del fons i la societat dipositària fa que els actius del fons siguin segurs, atès que també hi ha un control exhaustiu per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Enviar Comentari