Revista d'Anàlisi Plural

Què valoren els bancs de les empreses?

0

Un dels aspectes clau tant per a les empreses de novaPilar Lloret. Economista. creació com per a aquelles en procés d’expansió és aconseguir el finançament necessari per dur a terme les seves activitats. Però moltes companyies tenen problemes per aconseguir-lo. Com a mostra d’això podem recordar que, segons el Banc Central Europeu (dades de l’any 2013), només el 40% de les pimes espanyoles obtenen els crèdits que demanen a la banca. Per això, conèixer què és el que més valora una entitat financera d’una empresa és clau per reeixir en aquest objectiu.

PILAR LLORET. Economista.


Així, entre els aspectes més rellevants a considerar, podríem destacar els següents:

1. El negoci ha de ser clar i ha de presentar bones perspectives de futur: per això, el projecte d’inversió ha de ser creïble i basar-se en un estudi de mercat fiable.

2. L’empresa ha de demostrar que té capacitat de devolució: l’objectiu de la banca és la devolució del capital prestat més els interessos en el temps negociat. Per tant, la companyia ha d’aportar proves que assegurin que podrà tornar els seus crèdits.

3. L’empresa ha de tenir una relació prèvia amb la banca positiva: la companyia ha de presentar un correcte historial creditici -sense impagaments-, així com no ha de figurar amb incidències a la Central d’informació de Riscos del Banc d’Espanya o en el Registre d’Acceptacions Impagades.

4. L’empresa ha de planificar correctament i amb sinceritat la seva petició de crèdit: no és convenient esperar fins a l’últim minut per presentar una sol·licitud de crèdit al banc ja que el seu estudi comporta un temps. A més, quan l’empresa faci la petició cal que aporti suficient documentació econòmica clara, veraç, completa i actualitzada.

5. L’empresa ha de presentar garanties addicionals: tot i que la via de retorn d’un crèdit és la capacitat de devolució de l’empresa, quasi sempre se sol·liciten garanties addicionals, com pot ser l’aval o la hipoteca.

6. L’empresa pot proposar compensacions: les entitats intenten vincular als seus clients. Per això, l’empresa pot oferir a la banca la domiciliació de nòmines dels empleats, pagament d’impostos, rebuts, targetes, etc.


Si bé gestionar correctament els sis punts anteriors –claredat i perspectives; capacitat de devolució; relació prèvia positiva; planificació i sinceritat; garanties; compensacions–pot fer més fàcil l’obtenció del préstec, per si de cas, no oblidem el savi consell de l’actor estatunidenc d’origen britànic Bob Hope (1903-2003): “Un banc és un lloc en el qual et presten diners si proves que no els necessites.”

Enviar Comentari