Revista d'Anàlisi Plural

Bases legals del sorteig

0

Consulta aquí les bases legals del sorteig: 


Art 1: ORGANITZADOR
Infom Kit LPS S.L. (en endavant Món Editorial), amb CIF. B- 65946162 i domicili social al carrer Tuset, nº 19, 1º 2ª, 08006, Barcelona, organitza un sorteig d’una subscripció a la revista Mundo Empresarial o Món Empresarial (idioma a escollir), la participació al qual no suposa cap cost per als participants. El sorteig comença el 23 d’abril de 2018 i acaba el 27 d’abril de 2018 a les 23.59h.

Art. 2: PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG
2.1 Inscripció al sorteig
La inscripció en aquest sorteig suposa l’acceptació incondicional i el respecte d’allò disposat en les presents bases a les que es pot accedir a través d’Internet durant la inscripció del participant i en qualsevol altre moment mitjançant sol·licitud per escrit.
El present sorteig és d’àmbit nacional i està obert a qualsevol persona física major d’edat, amb independència de la seva nacionalitat, sempre que resideixi i disposi d’una direcció postal a España i sigui seguidor del perfil @mon_empresarial a Twitter.
No podran participar les persones que no reuneixin les condicions anteriors ni tampoc el personal de MÓN EDITORIAL.
Durant la vigència del sorteig s’admetrà una única participació per usuari, de tal forma que, en el cas de produir-se dos o més comentaris d’un mateix usuari, totes elles quedaran anul·lades. La participació en el sorteig es fa exclusivament per Internet.

2.2 Validesa de la participació
Amb independència del procediment, queda rigurosament prohibit modificar o intentar modificar els mecanismes del sorteig proposats, sobretot amb l’objectiu de canviar els resultats o alterar per mitjà automatitzat o deslleial la validesa del sorteig o la designació del guanyador. Si resulta que un participant ha entrant al sorteig o aparentment ha guanyat contradient les presents bases per mitjans fraudulents tals com la cerca automatitzada o l’ús d’un algoritme, o per altres medis diferents del procés descrit per MÓN EDITORIAL al lloc web de Mundo Empresarial / Món Empresarial o a les presents bases, el premi no li serà adjudicat i seguirà éssent propietat de Món Editorial, sense prejudici de les eventuals mesures que MÓN EDITORAL pogués prendre contra el participant. MÓN EDITORIAL es reserva el dret a sol·licitar a qualsevol participant que justifiqui el compliment de les condicions de l’article. Qualsevol persona que no compleixi aquestes condicions o es negués a justificar-les quedarà exclosa del sorteig i no podrà, en cas de guanyar-lo, ser beneficiària del premi.

Art. 3: PRINCIPIS DEL SORTEIG
Els participants accedeixen al sorteig des del compte de Twitter de @mon_empresarial
Una vegada en el nostre perfil, si no és seguidor haurà de convertir-se en seguidor i repiular el post on anunciem el sorteig.

Art. 4: DESIGNACIÓ DEL GUANYADOR
El guanyador serà designat seguint les directrius de la plataforma Tweetdraw.
Donarem a conèixer el guanyador al llarg de la setmana del 30 d’abril al 6 de maig de 2018.

Art. 5: PREMI
El premi és una subscripció anual a la revista trimestral Mundo Empresarial o Món Empresarial, per tant, el guanyador rebrà al domicili que indiqui 4 edicions (en català o castellà) de la publicació al llarg d’un any.

Art. 6: PUBLICITAT
MÓN EDITORIAL es reserva el dret a publicar, en qualsevol tipus de soport, amb fins publicitaris o de qualsevol altre tipus, ja sigui per Internet, i a tot el món, el nom del guanyador sense que aquest pugui exigir cap contrapartida ni oposar-se a menys que renunciï al premi. Per aquest motiu, quan accedeix-hi a participar, s’entendrà que presta la seva autorització per a la utilització referida del seu nom.

Art. 7: LÍMIT DE RESPONSABILITAT
MÓN EDITORIAL queda eximit de qualsevol responsabilitat si, per causa de força major, per esdeveniments aliens a la seva voluntat o per causes justificades, es veiés obligat a cancel·lar, escurçar, prorrogar o posposar el present sorteig o modificar les seves condicions, no podent exigir-se-li responsabilitats per aquests moments. En qualsevol cas, MÓN EDITORIAL es reserva la possibilitat de prolongar el període de participació. MÓN EDITORIAL declina especialment qualsevol responsabilitat en cas que el lloc web no estigui disponible durant la vigència del sorteig o en cas que les propostes comunicades als participants fossin destruïdes per algun motiu que no li pot ser imputable. MÓN EDITORIAL declina tota responsabilitat en cas d’incident relacionat amb la utilització d’un ordinador, accés a Internet, línea telefònica o de qualsevol incident tècnic durant o després de la connexió a www.monempresarial.es.

MÓN EDITORIAL no és responsable dels errors, omissions, interrupcions, supressions, defectes, endarreriments del funcionament o de transmissió, averies de comunicació, robatori, destrucció, accés no autoritzat o modificació de les inscripcions. La participació en el sorteig implica el coneixement i acceptació de les característiques i dels límits d’Internet, especialment en allò referent al comportament tècnic, el temps de resposta per consultar, sondejar o transferir informacions, riscos d’interrupció i, en general, els riscos inherents a qualsevol connexió i transmissió d’interrupció, l’absència de protecció de certes dades contra possibles desviacions i els riscos de contaminació per virus que circulen a la xarxa.

De la mateixa manera, MÓN EDITORIAL no podrà considerar-se responsable de cap dany directe o indirecte provocat per una interrupció, funcionament defectuós, suspensió o final del sorteig o un altre motiu, ni tampoc pels danys directes o indirectes resultants, de qualsevol forma, de la connexió al lloc web.

Correspon als participants prendre totes les mesures adequades per protegir les seves pròpies dades i/o els programes emmagatzemats en el seu equip informàtic contra qualsevol dany o atac d’origen extern. La connexió al lloc web i la participació en el sorteig són de la persona. MÓN EDITORIAL es reserva el dret a demandar qui cometi frau o intenti fer-ho. No obstant, en cap cas serà responsable dels fraus que hagin pogut cometre els participants.

Qualsevol declaració falsa d’un participant suposa la seva exclusió del sorteig i la no adjudicació del premi que li correspongui sense que MÓN EDITORIAL pugui considerar-se responsable. Qualsevol intent de participació múltiple d’una mateixa persona física o de persones de la mateixa llar amb direccions de correu electrònic diferents, o qualsevol altra temptativa de frau, suposarà l’exclusió definitiva de tots els participants identificats i l’anul·lació immediata de qualsevol premi que hagués pogut obtenir en el sorteig.

Qualsevol intent d’entorpir el bon desenvolupament del sorteig, ja sigui per intervenció humana o mitjançant un autòmat, resultarà la desqualificació immediata del participant anul·lant la seva inscripció.

MÓN EDITORIAL no podrà considerar-se responsable en cas d’errors de funcionament de la xarxa d’Internet, especialment en cas d’esdeveniments hostils externs que impedeixin el correcte desenvolupament del sorteig.

A més a més, MÓN EDITORIAL no podrà considerar-se responsable en cas que un o varis participants no aconseguissin connectar-se al web per qualsevol problema o defecte tècnic per sobrecarga a la xarxa. L’ús de robots o de qualsevol altre procediment similar que permeti accedir de forma mecànica o d’una altra forma queda proscrit i la infracció a aquesta regla suposarà l’eliminació definitiva del seu creador i/o usuari.

MÓN EDITORIAL podrà anul·lar tot o part del sorteig si s’haguessin produït fraus de qualsevol tipus i forma, específicament informàtics, en la participació en el sorteig i/o la designació dels guanyadors.

En cas de frau o de temptativa de frau de qualsevol tipus, MÓN EDITORIAL es reserva el dret de no assignar els premis als defraudadors i/o de demandar a qualsevol que hagués defraudat o intentat fer-ho. No obstant, de cap manera serà responsable per aquests fraus.

MÓN EDITORIAL quedarà eximit de tota responsabilitat pels premis adjudicats als guanyadors del sorteig, sigui per la qualitat dels premis o en relació a allò anunciat o esperat pels participants del mateix, o per possibles danys de qualsevol naturalesa que poguessin patir els participants per causa dels premis, ja sigui directa o indirectament imputables als mateixos.

Art. 8: PROTECCIÓ DE DADES
Durant la participació en el present sorteig, MÓN EDITORIAL podrà recollir dades personals dels participants més allà dels necessaris a efectes del registre dels mateixos com a usuaris del seu lloc web. El tractament d’aquestes dades personals quedarà cobert per la política de privacitat de Món Editorial.

Enviar Comentari