Revista d'Anàlisi Plural

Tècniques útils per a l’inversor III

0

mon-empresarial-003-renta-fixaEl mercat de deute públic és un mercat amb forts volums de contractació, liquiditat immediata i formació de preus dels actius de forma eficient, la qual cosa vol dir que cada dia l’inversor sap quin és el preu de l’actiu, bo o obligació de l’Estat, i, per tant, quina és la seva rendibilitat.

José Manuel Araguás. Professor titular de Mercats Financers a la UB.


EL PREU D’UN BO
Hi ha una dita que diu que només el neci confon valor i preu. En efecte, el preu en el mercat de deute públic, com en qualsevol mercat, depèn de l’oferta i la demanda, i sobre aquestes variables hi influeixen un munt de factors tals com econòmics, socials, culturals o polítics. En definitiva, tots tenim l’experiència d’una alça o baixada dels preus dels bons per situacions d’incertesa política i informacions conjunturals que afecten els mercats.
El preu d’un bo va variant contínuament al llarg del temps fins al seu venciment. Per exemple, un bo emès per l’Estat espanyol a 10 anys de venciment i un cupó del 3% anirà variant contínuament al llarg del temps fins al seu venciment depenent, sobretot, de la variació dels tipus d’interès i de les circumstàncies del mercat. (Veure gràfic 1).

mon-empresarial-003-preu-boEl mercat cada dia dóna una informació sobre el preu del bo i la seva rendibilitat, que és inversament proporcional al preu; quan el preu del bo baixa, la rendibilitat puja. Al llarg del temps, el bo a 10 anys va variant de preu, i l’inversor pot obtenir rendibilitats comprant i venent bons, però aquesta rendibilitat tindrà sempre un risc.

En aquests moments, a causa del fort programa de compra desenvolupat pel Banc Central Europeu, els bons i obligacions de deute públic estan sobrevalorats en el mercat

EL VALOR D’UN BO
L’inversor, tant quan compra un bo com quan el ven, ha de valorar el bo com un actiu de renda fixa que pagarà un cupó fix al llarg del temps, i ha de saber si el preu que dóna el mercat, des del punt de vista financer, està sobrevalorat (el que implicaria vendre el títol) o infravalorat (cosa que implicaria comprar-lo).
Així com el preu el dóna el mercat, el valor d’un bo és igual al valor present o actual dels fluxos de fons que s’esperen rebre en el futur descomptats a la taxa requerida per l’inversor.
mon-empresarial-003-valor-boCom es pot observar a la taula 2, veiem com varia el valor de dos bons segons la rendibilitat que els exigim. Els dos bons paguen un cupó del 3% anual, però un venç als 5 anys i l’altre als 10 anys. Si la rendibilitat exigida coincideix amb el cupó, el valor és 100.

Per tant, la rendibilitat exigida per l’inversor i el termini fins al venciment influeixen sobre el valor d’un bo. Tal com s’observa en el gràfic 2, en augmentar el valor d’un bo la seva rendibilitat disminueix, i conforme ens acostem al venciment, el risc també disminueix.
A banda, qualsevol títol de renda fixa té risc, sent aquest més alt com més anys faltin per al seu venciment. Aquesta situació fa que els fons de renda fixa tinguin risc i que, per tant, davant de situacions de mercat volàtil, siguin aconsellables fons d’inversió a renda fixa els actius dels quals estiguin més a curt termini.

Enviar Comentari