Revista d'Anàlisi Plural

La inversió de les companyies mineres

0

Com impacta l’anunci d’adquisició de superfícies i reserves de petroli i gas sobre el preu de les accions de les empreses petrolieres i del mercat del gas que cotitzen als Estats Units? En un treball recent amb el meu col·lega Amir Sabet ho examinem.

RICHARD HEANEY.  Professor de Finances a The University of Western Australia.


Per a això, ens vam centrar a observar quina va ser la reacció del mercat de valors als anuncis d’adquisició de superfícies o de reserves per part de les empreses mineres. L’estudi es va centrar en una mostra gran de les empreses de petroli i gas d’Estats Units durant el període 1992 al 2011.
Així, vam descobrir que les inversions en superfície i reserves són vistes positivament pel mercat de renda variable nord-americà de mitjana, amb un rendiment del 0,7% a 3 dies de l’anunci de l’adquisició. Es tracta d’un retorn considerable, el que equival a un rendiment del 58% per any (250 dies de cotització en un any / 3 dies de sessió en el període d’anàlisi x 0,7%).
A continuació ens centrem a analitzar la importància de les opcions reals de les superfícies respecte de les existents en les reserves mitjançant l’observació de la reacció dels mercats a aquests anuncis en els períodes d’alta volatilitat dels preus del petroli cru en comparació amb els períodes de baixa volatilitat. D’acord amb les opcions reals comptables per a una major part del valor de la superfície, vam descobrir que els anuncis d’inversió en superfície revelen una prima de l’1,22% estadísticament significativa (3 dies CAR) en períodes d’alta volatilitat del petroli cru en comparació amb períodes de baixa volatilitat. La prima en les adquisicions de reserva en aquests mateixos períodes és considerablement menor i estadísticament insignificant (0,12%).
Finalment, vam fer servir l’anàlisi de regressió múltiple per provar la solidesa d’aquests resultats en explicacions alternatives. Aquesta anàlisi va resultar compatible amb les nostres troballes inicials. La sensibilitat del preu de l’acció a la volatilitat del preu del petroli cru és més alta en el cas d’adquisicions de superfície de cultiu que en el d’adquisicions de reserves, fet que resulta congruent amb l’existència d’un major valor real de l’opció en les superfícies que en les reserves.


En primer lloc, l’adquisició per part de les companyies mineres de superfícies i reserves és vista positivament pel mercat de renda variable nord-americà. En segon lloc, hi ha evidència de variació en els efectes de les opcions reals entre superfícies i reserves.

 

 

 

 

Enviar Comentari