Revista d'Anàlisi Plural

Costos laborals unitaris: com a mesura de la competitivitat

0

Els costos laborals unitaris se solen definir com la totalitat dels costos de personal per unitat produïda, o, dit d’una altra manera, els costos salarials necessaris per produir una unitat. És, per tant, una mesura que relaciona cost salarial i productivitat, ja que és la part de la productivitat que l’empresari destina al pagament de salaris.

FRANCISCO J. TATO JIMÉNEZ. Degà-President del Col·legi Professional d’Economistes de Sevilla


Els costos laborals unitaris se solen definir com la totalitat dels costos de personal per unitat produïda, o, dit d’una altra manera, els costos salarials necessaris per produir una unitat. És, per tant, una mesura que relaciona cost salarial i productivitat, ja que és la part de la productivitat que l’empresari destina al pagament de salaris.
Entre els experts en matèria econòmica hi ha un ampli consens a l’hora d’afirmar que els costos laborals unitaris són un dels principals indicadors de competitivitat d’una unitat productiva. Si bé es poden fer servir per comparar la competitivitat de diferents empreses, aquest concepte sol ser principalment aplicat per mesurar la competitivitat d’uns països o uns altres.
Dit això, el cost laboral unitari serà el quocient entre:

Així, entenem per remuneració per assalariat el quocient entre la massa salarial total i el nombre d’assalariats, referides ambdues magnituds al territori concret que pretenguem analitzar; en definitiva, la remuneració per assalariat seria un concepte proper al salari mitjà. Per tant, la fórmula de la remuneració per assalariat seria:

Mentre que per productivitat entenem el quocient entre el Producte Interior Brut i la població ocupada:

D’aquesta manera, un país serà més competitiu respecte al seu entorn com menor sigui el seu cost laboral unitari, ja que suposa que, per a la mateixa producció, es requereix un menor cost laboral, assegurant així un major retorn de la inversió. Així, un inversor es veurà atret per aquells països més competitius, un fet que comportarà, al seu torn, un major creixement del país, d’aquí el fet que la competitivitat sigui fonamental per al creixement. En definitiva, com més inversió, més creixement, més productivitat i més ocupació.

Per contra, un increment del cost laboral unitari suposarà un encariment de la mà d’obra o disminució de la productivitat i, en conseqüència, pèrdua de productivitat.

Enviar Comentari