Revista d'Anàlisi Plural

El concepte econòmic: indicadors d’endeutament, el Sector Públic

0

Text: Ernesto Ignacio Gómez Taragona.
economía, endeudamientos, sector público, Medidas, administración


La fórmula més senzilla de mesurar l’endeutament públic és prendre la dada de deute total en euros de les administracions públiques. Tanmateix, l’import total del deute no aporta molta informació a efectes comparatius. Esper això que el principal indicador consisteix en calcular el percentatge de deute sobre el PIB. Així, al juny de 2016 el sector públic espanyol va tancar l’any amb una ràtio del 100,5% de deute sobre el PIB (1.106,69 milers de milions d’euros), uns 65 punts per sobre del mínim assolit al març de 2008.

No obstant, durant els darrers anys l’Autoritat de responsabilitat fiscal (AIReF) ha introduït un nou indicador per fer més tangibles les actuals xifres de deute de les Comunitats Autònomes. Aquest valor consisteix en calcular els dies de feina necessaris per cada habitat de la comunitat per tal de fer front al pagament del deute, diferenciant per una banda el deute de la pròpia comunitat; i per l’altra, la part del deute atribuïble del total del deute comú de l’Estat, en base a la població relativa de cada territori. D’aquesta manera, s’obté un element de comparació amb la capacitat de pagar el deute per part dels ciutadans d’aquest territori.

Pel que fa a les característiques del deute públic, és important destacar tres: en primer lloc, el ràting és la qualificació de la qualitat del deute en funció de les expectatives generades per a la seva devolució. Les principals agències de qualificació son Moody’s, Fitch i Standar and Poors. En segon lloc, el propi cost financer: tipus implícit d’interès, així com el seu percentatge sobre el PIB. Finalment, és important conèixer, en el cas de les Comunitats Autònomes, el percentatge de deute que es correspon a finançament del fons de liquiditat autonòmica (FLA) i la resta de mecanismes extraordinaris (FFF, etc.). Aquesta última dada és rellevant perquè es tracta de préstecs del Govern a les Comunitats Autònomes i les condicions de devolució podrien variar en funció del futur final del seu finançament.

Enviar Comentari