Revista d'Anàlisi Plural

Pactes parasocials que prevalen als estatuts socials

0

L’Audiència Provincialmon-empresarial-005-elisabet-planas de Barcelona se suma a la de Madrid en reconèixer la prevalença dels pactes parasocials, en alguns casos, quan aquells són signats per tots els socis.

 
 
 
Elisabet Planas Pons. Advocada i professora associada al Departament de Dret Mercantil de la UB.


 
Com a acords celebrats de forma privada entre tots o alguns dels socis d’una societat de capital que pretenen concretar o modificar certs aspectes de la regulació legal o estatutària de la societat de la qual participen, en les seves relacions internes, i, per tant, adoptats al marge dels estatuts socials, cal conèixer respecte d’aquests quina força poden tenir per valorar la utilitat de la seva adopció en alguns casos.

La Sentència del Tribunal Suprem de 6 de març de 2009 va establir que aquests acords no eren oposables a la societat i que, per tant, no podien en cap cas al·legar-se per invalidar acords de Junta celebrats de conformitat amb el que estableixen els estatuts. No obstant, la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona (Secció 15ª) de 25 de juliol de 2013, sense apartar-se d’aquesta doctrina jurisprudencial, entén que en certs casos aquesta ha d’aplicar-se en sentit invers per salvaguardar la bona fe i l’exercici dels drets conforme a aquesta.

Així, l’Audiència (com ja ho havia fet la de Madrid en Sentència de 16 de novembre de 2012) diu que tindran prevalença sobre el que estableixin els estatuts socials els pactes parasocials quan aquests hagin estat signats per tots els socis, els quals posteriorment en l’àmbit societari actuïn o acordin en aplicació i compliment del mateix, no podent el soci signant impugnar l’actuació societària basada en aquest acord per no complir aquesta actuació amb els estatuts.


Així, en un àmbit societari plenament coincident amb el del pacte parasocial, integratsmon-empresarial-pactes-parasocials l’un i l’altre exactament per les mateixes persones, no es pot interpretar el diferent contingut dels estatuts respecte del pacte com una decisió de privar-lo d’eficàcia. I menys de deixar el seu compliment a l’arbitri d’un dels contractants, ja que el contrari suposaria un abús de dret.

Enviar Comentari