Revista d'Anàlisi Plural

El concepte econòmic: La progressivitat impositiva

0

La progressivitat és un principi bàsic del nostre sistema impositiu, segons l’article 31 de la Constitució. La progressivitat suposa que a un augment de la capacitat econòmica d’un contribuent s’ha de donar un augment més que proporcional del tribut. El nostre Tribunal Constitucional ha aclarit que la progressivitat ha de donar-se del sistema en el seu conjunt, però no necessàriament de cada un dels tributs aïlladament considerats. Entre aquests, el mateix Tribunal va entendre que l’IRPF és el tribut central del nostre sistema i en el qual s’ha de projectar principalment aquest principi.

Juan José Enríquez Barbé. Degà president del Col·legi d’Economistes de València.


L’IRPF va néixer en el nostre sistema actual el 1978 amb un marcat accent en la progressivitat. Amb el temps, però, aquest caràcter tan marcat s’ha anat moderant, sobretot des que la reforma Solbes establí un model dual, en què les rendes de capital i els guanys patrimonials es graven a tipus específics i més baixos que els aplicables a la resta de les rendes , singularment les de treball.

Hi ha d’altres impostos directes que també són clau per a complir amb aquest principi. Són, singularment, l’Impost sobre el Patrimoni i l’Impost sobre Successions i Donacions. En aquests impostos també hi apreciem una tendència a la baixa del seu caràcter progressiu, principalment quan l’ampliació d’exempcions ha fet que bona part dels grans patrimonis empresarials, fins i tot cotitzats a l’Ibex, escapin a la tributació, mentre que les petites inversions en accions cotitzades sí que se sotmeten a aquests tributs. Passa el mateix amb els grans patrimonis immobiliaris que, precisament per la seva mida, exigeixen una organització per a la seva gestió que els permet d’emparar-se en l’exempció d’activitats econòmiques, fet que, per descomptat, no empara les petites inversions immobiliàries dels estalviadors mitjans.

La progressivitat segueix sent un principi de la nostra imposició, però la seva modulació és una decisió política que depèn de la voluntat i l’orientació del legislador de torn, i del partit que el sosté

Enviar Comentari