Revista d'Anàlisi Plural

Smart City: DAFO

0

Texto: Manuel Lucena Giraldo.
 Professor col·laborador d’OBS Business School.


DEBILITATS
 • TECNOFÒBIA I TECNOCRATITZACIÓ
  La gestió urbana amb les seves eines requereix la col·locació de sensors, mesuradors i càmeres en espais públics i en ocasions privats. Implica, per tant, certs canvis legislatius i protecció de la intimitat. Pot desencadenar reaccions hostils i també qüestionar el paper dels tècnics en la planificació i govern de la ciutat.
 • INCREMENT DE LA COMPLEXITAT
  No hi ha respostes simples per a problemes que inclouen actors i escenaris múltiples. El seu desenvolupament presumeix tant un escalament assumible de les solucions, com l’existència de miracles aparents a l’abast de la mà. No obstant això, l’existència de límits culturals i tecnològics pot causar greus fracassos i forats de gestió.
 •  SEGMENTACIÓ SOCIAL
  La ciutat integra tres elements: comunitat política, institucions i fàbrica material, el “totxo”. Les solucions de la ciutat intel·ligent en ocasions poden multiplicar la fragmentació, amb pèrdua de sentit i identitat per als que l’habiten.
AMENACES
 • AÏLLAMENT COMUNITARI
  La implementació de solucions intel·ligents que actuen com a noves pells de la ciutat suposa una revolució cultural i comunicacional. Hi ha un risc de ruptura de les relacions intergeneracionals, amb el ric transvasament d’experiències i coneixements que impliquen.
 • BRETXA DIGITAL
  La ciutat intel·ligent funciona com un catalitzador o accelerador de la digitalització. Els que no s’hi adaptin, o no tinguin eines de connectivitat d’alta capacitat, poden quedar marginats.
 • EXCÉS REGLAMENTADOR
  L’existència de múltiples codis i legislacions reflecteix el punt de partida predigital de l’urbs en la qual s’aplica. Els seus costos i beneficis d’escala exigeixen unitat de mercat i una sinergia en la regulació que està lluny d’assolir-se.
FORTALESES
 • • GESTIÓ EFICAÇ DELS RECURSOS
  Les seves estratègies faciliten i abarateixen la gestió urbana. El tot s’administra millor que la part. Les últimes tecnologies, si són implementades correctament, permeten respondre a conjuntures de dificultat financera amb eficàcia i sostenibilitat.
 • ECONOMIES D’ESCALA
  Si es disposa d’una visió de conjunt, resultat natural de la gestió d’una ciutat intel·ligent, és possible trobar elements superflus i identificar necessitats insatisfetes i cadenes de valor particulars.
 • UBIQÜITAT DE LES SOLUCIONS
  Enfront de la tradició arrelada de visions segmentades de la ciutat entre centre i perifèria, les seves eines i solucions trenquen barreres mentals i de gestió, amb un efecte favorable sobre la teoria i pràctica ciutadanes.
OPORTUNITATS
 • INNOVACIÓ SOCIAL I EMPRENEDORIA
  La seva ecologia afavoreix la transformació empresarial i radica un teixit discriminatori positiu d’allò que conté valors de risc i invenció. També afavoreix la tolerància al fracàs i per tant la creativitat.
 • RECOLZAMENT INTERGENERACIONAL
  El seu establiment pot impulsar la connexió entre generacions i grups d’edat, amb la transmissió de valors i símbols positius.
 • ELS NOUS URBANITES
  Ofereix un nou estil de vida a la ciutat, adaptat a la globalització i obert a conductes constructives de canvi.
 • CONNEXIÓ PROVÉ D’EMOCIÓ
  En la mesura que comunica els ciutadans des d’un nivell inicial o primari, pot afavorir l’intercanvi d’experiències i la difusió de sentiments positius d’autoestima i credibilitat.

Enviar Comentari