Revista d'Anàlisi Plural

Integració de les externalitats positives a la IRS

0

La Inversió Socialment Responsable ha acaparat l’atenció de la comunitat inversora durant els últims anys, i ara ha d’afrontar el repte d’integrar l’impacte social i mediambiental de les inversions.

Arnau Guardia. Gestor del fons d’inversió de Caixa d’Enginyers Environment ISR.


De forma complementària a la gestió financera tradicional, enfocada a maximitzar el binomi rendibilitat-risc, hi ha una tipologia d’inversió que afegeix els factors extrafinancers o ASG (mediambientals, socials i de Govern corporatiu) a l’hora d’analitzar i prendre decisions d’inversió. Es tracta de la Inversió Socialment Responsable (ISR). En els seus orígens, aquesta activitat se centrava a integrar criteris negatius, és a dir, a excloure’n aquelles activitats o aquells sectors econòmics que tenien efectes perversos sobre l’ésser humà o el medi ambient. No obstant això, durant els últims anys, ha evolucionat cap a un model d’integració de criteris positius, com és la selecció de companyies amb bones qualificacions i mètriques ASG. Aquests avenços han estat impulsats per les exigències dels inversors en tenir més control sobre com poden impactar els riscos extrafinancers en els estats financers.

Cap a on anem?
Els avenços en matèria d’ISR consistiran a integrar les externalitats positives dels productes i serveis que ofereixen les companyies. Això implica avaluar quantitativament el pes dels ingressos de cada companyia que deriven d’activitats que generen un impacte positiu mediambiental o social. Més enllà de la complexitat del càlcul, hi ha un component subjectiu que no hem d’obviar, ja que de vegades ens trobem que els acadèmics no perceben de forma homogènia l’impacte d’un producte, i molt menys els inversors. Així mateix, hem de tenir en compte que un producte pot generar un impacte positiu en termes mediambientals, però, al seu torn, tenir un impacte social negatiu. Posem com a exemple les bateries elèctriques per a automòbils, que redueixen les emissions de gasos contaminants, però alhora requereixen d’un proveïment de matèries primeres procedents de zones en conflicte i en molts casos vinculades a l’explotació infantil.

L’atractiu futur de la ISR dependrà en gran part de la capacitat dels inversors per integrar l’impacte de les externalitats positives en l’anàlisi. Tot i així, arribats a aquest nivell de complexitat, caldrà abordar els principis de subjectivitat i secundar aquesta anàlisi en segells de qualificació independents i amb una legislació més precisa per abordar aquesta problemàtica i no generar desconfiança entre els inversors.

Enviar Comentari