Revista d'Anàlisi Plural

El concepte econòmic: Població, ocupació i atur

0

Economia i població són dos conceptes íntimament lligats.

CARLES PUIG DE TRAVY. Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya.


Economia i població són dos conceptes íntimament lligats. La connexió es fa molt evident si tenim present que l’economia és una ciència social que té per finalitat última millorar les condicions de vida de la població.
La població també es vincula amb l’economia a través del fet que les persones són les que treballen per produir béns i serveis, però, alhora, també són les consumidores d’aquests béns i serveis.
La primera aproximació que es fa quan es considera la població d’un país és d’ordre purament quantitatiu i es refereix al nombre de persones que hi resideix. Espanya, l’1 de gener del 2021, tenia 47.394.223 habitants, 23.224.861 dels quals eren homes i 24.169.362 dones. A Catalunya, a la mateixa data, la població estava formada per 7.716.760 persones (3.785.178 homes i 3.931.582 dones).
Des de la perspectiva més estrictament econòmica són variables fonamentals a tenir en compte la població activa, la taxa d’ocupació i la taxa d’atur.
La població activa és la formada per aquelles persones de 16 anys o més que, o bé estan treballant per a la producció de béns i serveis o bé estan disponibles i en condicions d’incorporar-se a aquesta producció. En definitiva tota la gent que té feina (ocupats) o que no en té, però la busca (aturats). Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del tercer trimestre del 2021, la població activa a Espanya la formaven 23,448 milions de persones, de les quals 20,031 milions estaven ocupades i 3,417 aturades. La població activa de Catalunya era de 3,906 milions de persones. 3,479 milions ocupades i 0,427 milions aturades.
La taxa d’ocupació és el percentatge entre la població ocupada i la població que es troba en edat de treballar (la població de 16 a 64 anys). El tercer trimestre del 2021, a Espanya se situava en el 50,5% i a Catalunya en el 54,8%.
La taxa d’atur és la relació percentual entre el nombre de persones que estan buscant ocupació i el total de la població activa. En el cas d’Espanya, el tercer trimestre del 2021, era del 14,57%. La de Catalunya del 10,92%.
Davant aquesta realitat, són claus les polítiques actives d’ocupació per potenciar l’ocupació especialment entre els majors de 55 anys, els menors de 25 anys i per al conjunt del territori.

Enviar Comentari