Revista d'Anàlisi Plural

Entrevista a Lluís Ferrer, president del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona

0

Lluís Ferrer està al capdavant del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona, una corporació amb més de 75 anys d’història que té com a objectiu la defensa dels interessos dels mediadors. En aquesta entrevista parla de les iniciatives que s’han engegat per defensar els col·legiats i dels reptes i problemàtiques del sector, entre elles la proliferació normativa –massa canviant i intervencionista, denuncia– que afecta al sector.

Text: Neus Duran
Fotos: Cedides


La professió de mediador està reconeguda? La societat coneix i reconeix la importància del sector?
Comptar amb l’assessorament d’un professional sempre és un avantatge en qualsevol àmbit. L’assessorament en contractar una assegurança suposa poder escollir el contracte que més s’adapta a les necessitats en cada moment, però també que aquest assessorament es tindrà en el moment del sinistre. Tot i així, la professió de mediador no està del tot reconeguda i molta gent ni tan sols la coneix. Podríem dir que els que valoren la nostra tasca són els nostres clients i, sobretot, aquells que han tingut algun sinistre. En aquest sentit, encara queda molta feina per fer.

Passa el mateix a altres països europeus?
La primera gran diferència respecte a altres països comença amb la diferent mentalitat que tenen davant del concepte de prevenció i protecció del risc i, per tant, respecte de l’assegurança en general. A molts països ho veuen com una necessitat i no com una obligació o mal menor, i amb la figura del mediador se segueix el mateix raonament.

“La professió de mediador no està del tot reconeguda i molta gent ni tan sols la coneix. Podríem dir que els que valoren la nostra tasca són els nostres clients i, sobretot, aquells que han tingut algun sinistre. En aquest sentit, encara queda molta feina per fer.”


El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona ofereix una sèrie d’assessories –jurídica, laboral, tècnica, etc.– als col·legiats. Quines són les àrees més demandades? Quins són els problemes i desafiaments als que s’enfronten els professionals en el dia a dia?

La mediació es una professió molt reglada al marge de les lleis normals que ens afecten a tots. Ja sigui en l’àmbit mercantil, laboral o fiscal (cada cop més canviant), tenim una sèrie de lleis pròpies que només afecten a la nostra activitat, com són la Llei de Mediació (que regula com hem d’actuar en molts casos), la Llei de Contracte d’Assegurança (que regula el contingut de les pòlisses) i la Llei d’Ordenació de l’Assegurança (que regula tot el sector). I n’hi ha d’altres que també ens toquen de manera molt directa, com la Llei de Protecció de Dades i la Llei de Blanqueig de Capitals, per exemple. De totes elles se’n deriven obligacions concretes que hem de complir i que sovint comporten difícils interpretacions que compliquen el dia a dia i, per tant, provoquen moltes consultes.

Enguany s’ha publicat el llibre Recopilació de notes tècniques 2014, un manual on es compilen totes les notes que les assessories del Col·legi van elaborar durant l’any passat arran de les consultes plantejades pels col·legiats. Com va sorgir la idea?
Al llarg del l’any es plantegen moltes consultes per part dels col·legiats, i ens va semblar oportú fer ressò de les mateixes agrupant-les per temes i publicant unes notes que servissin per donar llum al col·lectiu. Fruit d’aquestes notes va sorgir la idea de fer una publicació que les resumís i pogués servir com a eina de consulta per als professionals.

Una altra de les novetats han estat les càpsules formatives. Quins temes s’han tractat? Com s’ha rebut el projecte per part dels col·legiats?
Aquest any, a més de les temàtiques tècniques relatives a les diferents branques de les assegurances, hem començat la difusió del Pla Estratègic de la Mediació. Impulsat per tots els col·legis, pretén que els mediadors facin un replantejament de la seva activitat i li donin una visió mes professional i empresarial. Aquest ha estat el tema estrella i el que ha tingut més consultes.

“La crisi ha comportat l’entrada de nous operadors al sector de la mediació, sobretot provinents de companyies que disposen d’una xarxa de personal de cara al públic i que han vist com la seva activitat principal disminuïa.”

Quins són els reptes del Col·legi per al 2016?
Aprofundir en els tres eixos de la seva raó de ser: la representativitat, defensa i promoció de la professió, la formació, i els serveis als col·legiats.

Com afecten els darrers canvis de normativa relatius al sector als professionals, en especial en matèria laboral, contractual, etc.?
En primer lloc, creen una inseguretat jurídica important, ja que les normes canvien amb massa freqüència i afecten a temes molt importants. Comences operacions sota unes normes que a meitat de camí canvien i, per tant, varia el que has fet i la rendibilitat de l’operació. Per altra banda, cal destacar que cada vegada són normes més intervencionistes, i això no facilita el desenvolupament de la nostra feina.

Com ha influït la crisi al sector? Com s’ha transformat i adaptat la mediació a la situació?
Podem dir que la crisi ha fet que tinguem menys riscos per assegurar (hi ha menys cotxes, cases, empreses, etc.), i els que se segueixen assegurant valen menys (les empreses facturen menys, transporten menys, etc.). Per últim, també ha comportat l’entrada de nous operadors al sector de la mediació, sobretot provinents de companyies que disposen d’una xarxa de personal de cara al públic i que han vist com la seva activitat principal disminuïa. Aquest és el cas, per exemple, del sector de la banca.

Quins avantatges i inconvenients pot suposar per al sector la nova conjuntura econòmica? I la política sorgida de les eleccions del 27S?
Aquí hi ha dos temes. En primer lloc una millora de la conjuntura econòmica repercutirà favorablement en totes les activitats i per tant també en la nostra. Pel que fa a la conjuntura política, és aviat per veure com es desenvoluparan els esdeveniments.

Formuli un desig sobre el futur de la professió.
Que la desitjada millora econòmica sigui un fet i baixi la taxa d’atur. I que aquesta millora econòmica faci créixer el nivell sòcio-cultural en matèria de previsió i prevenció, ja que llavors es podrà produir un millor coneixement i un major reconeixement de la nostra professió.

Enviar Comentari