Revista d'Anàlisi Plural

0

El sector bancari té un important problema de credibilitat.Oriol Amat. Catedràtic d'Ecpnomia de la Universitat Pompeu Fabra. Com a mostra recordem l’informe de Grayling (2013) que assenyala que el 76% dels espanyols no confia en la banca. D’altra banda, cada cop hi ha més persones interessades en els temes de sostenibilitat. Dos fets que poden explicar el creixent interès per la banca ètica.
Triodos Bank és el banc ètic més gran d’Europa. Banc ètic vol dir que la seva activitat bancària té com a objectiu fer compatible la rendibilitat financera amb l’assoliment d’objectius socials i ambientals. D’ací ve el nom de Triodos, del grec tri hodos, que vol dir triple camí (persones, planeta i benefici). La seva activitat consisteix a connectar estalviadors i inversors que volen contribuir a canviar el món amb emprenedors i empreses socialment responsables per aconseguir una societat més sostenible.

 
 
Text: Oriol Amat. Catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra i president d’Economistes Comptables i ACCID.
Fotos: Cedides
 
 
mon-empresarial-004-logo-triodosELS ORÍGENS
Els antecedents de Triodos Bank els trobem l’any 1968, quan Adriaan Deking (economista), Dieter Brüll (Catedràtic de Dret Fiscal), Lex Bos (consultor d’empreses) i Rudolf Mees (banquer) van crear una fundació que, gràcies a les aportacions de particulars, finançava projectes socials i mediambientals que eren rebutjats pels bancs convencionals. Tots quatre s’inspiraren en el pensament del filòsof Rudolf Steiner, promotor de la Triformació Social, un corrent que treballa per una societat que es regeixi pels principis de llibertat, igualtat i fraternitat –que són els que han de servir de base als tres grans àmbits de la política, la cultura i l’economia–, i que constitueixen antídots per alguns dels principals problemes d’avui dia. Entre ells: les dictadures politiques, els fonamentalismes i l’economicisme que ho domina tot. Així, la Triformació Social és una proposta que ha tingut una gran incidència en la banca ètica, però també en àmbits com l’agricultura ecològica i la pedagogia, entre d’altres.

“En un banc amb valors, els diners serveixen a la gent, i no al revés.” (Peter Blom, CEO de Triodos Bank)

LA MISSIÓ
mon-empresarial-004-fitxa-triodosEl Premi Nobel d’Economia (1976) Milton Friedman deia que la responsabilitat social de l’empresa era generar beneficis. Això avui dia ha canviat molt, i l’ètica i la sostenibilitat ocupen un lloc molt més rellevant. En aquesta línia, la missió de Triodos Bank és ajudar a crear una societat que promou la qualitat de vida de la gent i que té la dignitat humana com a tema central.
L’entitat bancària també es proposa que les persones, les institucions i les empreses utilitzin els diners d’una manera més conscient per tal de beneficiar a la gent i l’entorn; i promovent, alhora, un desenvolupament sostenible. Per això, ofereix als seus clients productes financers sostenibles i una alta qualitat de servei que s’han traduït en una evolució molt positiva (veure gràfic “Evolució de Triodos Bank de 2004 a 2014”). De fet, fins i tot l’entitat no lucrativa britànica Move your money considera aquest banc ètic com el número 1 des del punt de vista de la seva actuació social i mediambiental d’entre un total de 72 entitats financeres del Regne Unit.
Triodos Bank també ha promogut la creació de l’Aliança Global per una Banca amb Valors, que agrupa 28 bancs ètics de tot el món que tenen 20 milions de clients i 30.000 treballadors, i gestionen 100.000 milions de dòlars en actius.
mon-empresarial-004-cronologia-triodos
ELS TRETS DIFERENCIALS
Entre els principals factors que expliquen l’èxit de Triodos Bank podem destacar els següents (veure gràfic “Model de funcionament de Triodos Bank”):

Té un model de negoci de Triple Bottom Line: l’entitat es basa en la banca sostenible, el model de negoci de la qual, basat en valors, compatibilitza l’impacte social i mediambiental de la seva activitat amb els objectius financers de solvència i rendibilitat.

La seva orientació és a llarg termini: a diferència de la majoria d’entitats financeres, especialment les que cotitzen en borsa i que donen molta rellevància als beneficis del proper trimestre, Triodos Bank té una visió a llarg termini. Per això els seus resultats són més estables: la rendibilitat dels fons propis dels darrers anys sempre s’ha situat entre el 3,5% i el 4,5%, mentre que a la resta dels bancs convencionals en els darrers anys ha oscil·lat entre el 18% dels anys de la bombolla (2005, 2006) i els valors negatius de 2008.

“La clau es l’autenticitat, veure si l’ètica i els valors formen part de l’essència del negoci bancari o es limiten a accions concretes de RSC.” (Mikel García-Prieto, director general de Triodos Bank)

mon-empresarial-004-dafo-triodosFa inversió responsable en l’economia real: el banc s’orienta a sectors que sovint no interessen la banca tradicional, pel fet de considerar-los poc rendibles. Així, Triodos Bank inverteix essencialment en iniciatives de tres grans àrees: medi ambient (49% de la inversió), sector social (29%) i cultura (15%). La major part dels seus actius (60%) són préstecs, mentre que a la resta dels bancs convencionals aquest percentatge és del 40,5%. I la majoria de projectes estan dirigits a sectors com les energies renovables, l’agricultura ecològica, el comerç just, el turisme sostenible, els microcrèdits per lluitar contra la pobresa i el recolzament a grups en risc d’exclusió. Els diners que Triodos Bank no inverteix en aquest tipus de préstecs, els inverteix finançant administracions locals (ajuntaments). Per tant, no inverteix en els mercats financers.

Exclou alguns sectors (com l’armament, el tabac, la energia nuclear o la industria del joc) o organitzacions amb sistemes de treball no sostenibles (agricultura amb mètodes inhumans, o empreses basades en corrupció o falta de respecte pels drets humans, per exemple).

Fuig de l’especulació financera i dels productes financers complexos: que sovint són incomprensibles per als clients, i fins i tot per a les persones que els comercialitzen.

És més solvent, ja que està més capitalitzat: la ràtio de capital de Triodos Bank sobre el total del balanç és del 9,8%, mentre que als bancs convencionals és del 6,6%.

Redueix el seu risc de liquiditat, ja que el seu finançament prové, sobretot, de dipòsits de clients: els dipòsits representen el 88% del total del balanç, mentre que a la resta de bancs convencionals és un 48,8%. D’aquesta manera, no es finança a través dels mercats financers i evita la seva alta volatilitat.

Ofereix productes fàcils d’entendre: a diferència de la majoria d’entitats de crèdit, aquest banc ètic no treballa amb productes financers complexos. A Espanya, per exemple, els seus productes d’estalvi són els comptes corrents i els dipòsits. Els productes de finançament són les hipoteques, els préstecs amb garantia personal, les línies de crèdit i les bestretes de subvencions. Triodos Bank també ofereix avals, targetes de crèdit i dèbit, gestió de cobraments i pagaments, i terminals punt de venda.

Les seves hipoteques tenen interessos més baixos a mesura que millora la qualificació energètica de l’habitatge.
mon-empresarial-004-dafo-bank
Coopera amb altres organitzacions: l’entitat forma part de fòrums rellevants com l’Alianza Global para una Banca con Valores, la red B Corporation, Eurosif o Inaise. En l’àmbit local, manté convenis de col·laboració amb organitzacions rellevants a nivell social, cultural i mediambiental, com la Fundació ONCE o la Fundación Biodiversidad.

“Sis de cada 10 consumidors afirmen que davant de dos productes de similars característiques comprarien sempre el més responsable encara que sigui més car.” (Informe Forètica, 2015)

Mikel García-Prieto, director general de Triodos Bank a Espanya.
Mikel García-Prieto, director general de Triodos Bank a Espanya.
Practica la màxima transparència amb tots els seus stakeholders (parts interessades) i no solament amb els accionistes. És dels pocs bancs que publiquen detalls de la destinació de cada préstec que donen.

Aplica criteris socials i mediambientals en la política de compres i selecció de proveïdors.

Controla la missió i valors del banc: Triodos Bank té 32.591 accionistes que tenen drets econòmics (reben un dividend d’entre el 4% i el 5% anual), però no tenen dret de vot, ja que és la Fundació per a l’Administració de les Accions de Triodos Bank qui té la custòdia de les accions i, per tant, controla el banc. D’aquesta manera es preserva la missió. A la Junta Anual de 2015, el 94% dels titulars de certificats va mostrar la seva satisfacció amb el funcionament del banc i el 88% considera que hi ha un equilibri adequat entre resultats econòmics i impacte social i ambiental.

No té un departament de Responsabilitat Social Corporativa perquè tot el que fa l’entitat segueix criteris de sostenibilitat.

A més, Triodos Bank ha rebut nombrosos premis, com el Premi Financial Times al Banc Sostenible (2009), el Premi de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (2010) i molts d’altres. És el primer banc europeu amb el segell B Corp que reconeix les empreses que tracten de donar solució des dels negocis a problemes socials i mediambientals. A Espanya, és el banc més recomanat a Facebook.

EL VEREDICTE
En resum, el principal avantatge competitiu de Triodos Bank són els valors que donen sentit al seu model de negoci. L’entitat crea valor amb els diners dels clients, als quals retribueix de manera justa, per contribuir a una societat més saludable. I treballa amb un enfocament prudent, amb productes financers no complicats, amb visió a llarg termini i amb uns nivells de capital molt per sobre dels mínims exigits. Per això, actualment és un dels principals bancs sostenibles del món.
mon-empresarial-004-funcionament-triodos
mon-empresarial-004-evolucio-triodos

Enviar Comentari