Revista d'Anàlisi Plural

Oportunitats d’inversió per a les comunitats

0

Els moviments socials -la societat civil- utilitzen dinàmiques financeres complexes per exercir pressió sobre les lleis i la política. Per això, al llarg de 2016 vaig realitzar una investigació empírica amb l’objectiu de desenvolupar el concepte d'”oportunitat d’inversió” per als moviments socials. La cerca em va portar a establir el projecte SFLS que té socis globals com ara el Banc Mundial i l’Aliança Global per a la Banca en Valors (GABV).

RADEK STECH.  Fundador del projecte Sustainable Finance, the Law and Stakeholders (SFLS) a Exeter Law School.


Durant dècades, els moviments socials han influït en les nostres lleis i polítiques i els acadèmics s’han referit a aquestes accions com “oportunitats” -de desafiament polític, empresarial i legal-. A tall d’exemple podem citar les protestes dels drets civils de 1950-60, els boicots a algunes empreses anti-LGBT i els litigis mediambientals per impulsar polítiques propícies i protecció legal rellevant.
En aquest context, i després de participar en un gran nombre de sessions globals relacionades amb tres dinàmiques clau de les finances: el finançament de projectes, el finançament de bons i el finançament responsable, vaig desenvolupar el concepte d’ “oportunitat d’inversió”. Vaig percebre molta desconfiança i confrontació, però també una sana competència entre moviments socials i funcionaris o inversors.
L’”oportunitat d’inversió” explica la complexitat de la dinàmica de les finances en referència al concepte de policentricitat, desenvolupat en el seu moment per Lon Fuller a Harvard Law Review. I dissuadeix de la confrontació directa o del desafiament legal a favor de la col·laboració sincera i el compromís constructiu. Al seu torn, aquest concepte encoratja els moviments socials a utilitzar el llenguatge dels “riscos”, reconeixent que els inversors utilitzen cada vegada més un vocabulari de “valors”. Així, les comunitats haurien de tractar d’entendre algunes lleis, ja que aquestes dinàmiques financeres poden influir en legislacions i polítiques més àmplies.
Les dinàmiques financeres complexes s’estan tornant cada vegada més accessibles a mesura que els principals interessats s’adhereixen a diversos codis i normes voluntàries i posen l’accent en el seu compromís amb la inversió responsable, la sostenibilitat i els valors socioambientals. Les normes inclouen les polítiques de salvaguarda del Banc Mundial, els principis de bo verd, i els principis de l’Aliança Global per a la Banca en Valors (GABV) de la banca sostenible.


Els moviments socials poden comportar-se com a inversors responsables, i la política i el dret poden ser una plataforma de col·laboració. No hi ha ni bons ni dolents. Tots hem d’utilitzar el llenguatge dels “riscos” i dels “valors” -i així aprendre els uns dels altres-. Els moviments socials no són mers consumidors que requereixen una major protecció, sinó més aviat actors poderosos que es poden comprometre efectivament amb la dinàmica de les finances per influir en els canvis de paradigma. Hem de fer més recerca al voltant de les “oportunitats d’inversió” en el nostre camí cap a la sostenibilitat.

 

Enviar Comentari