Revista d'Anàlisi Plural

Medicina d’avantguarda: DAFO

0

La medicina d’avantguarda consisteix en tres revolucions: medicina genòmica, intel·ligència artificial i experiència del pacient.

Text: Carlos Bezos. Professor d’OBS Business School.


DEBILITATS

Medicina genòmica

 • Riscos desconeguts.
 • Probabilitat d’accelerar el seu procés evolutiu que pot tenir conseqüències catastròfiques per al planeta o per al propi ésser humà.
 • Preus abusius: teràpies que es venen a centenars de milers d’euros quan el cost real n’és una fracció.

Intel·ligència artificial

 • Prejudicis, biaixos, percepcions i errors.
 • Poca anàlisi dels processos cognitius en la presa de decisions en casos d’incertesa.
 • Desconfiança, per part dels professionals, tant per la necessitat de més evidència científica com per l’amenaça als seus llocs de treball.
 • No està clara la reducció de costos per als proveïdors de salut, ja que el cost del desenvolupament, manteniment i reprogramació (quan sorgeixen noves evidències mèdiques) és molt alt.

Experiència del pacient

 • Manca de cohesió de les comunitats de pacients. Les associacions de pacients tenen agendes de vegades intervingudes pels seus finançadors, normalment companyies farmacèutiques.
 • Visió merament comercial de l’experiència de pacient per part dels proveïdors sanitaris.
AMENACES

Medicina genòmica

 • Probabilitat de discriminació: les assegurances podrien no afiliar a persones que se sàpiga, tindran alguna malaltia.
 • Probable benefici exclusiu, pel factor econòmic, per als que assoleixin l’èxit amb aquesta tècnica (patent) i per als que puguin pagar-la.

Intel·ligència artificial

 • Desconeixement de la relació home-màquina des del punt de vista professional: quines noves competències es necessitaran? Què significa ser metge un cop el diagnòstic o la cirurgia són assumides totalment o parcialment per màquines?
 • Eliminació de llocs de treball.
 • Riscos en l’àmbit de la ciberseguretat, privacitat de dades…
 • Hiperconnexió i hipervigilància: per processar dades, els pacients hauran d’estar permanentment connectats mitjançant rellotges, mòbils, wearables…; les cases, plenes de sensors.
 • Abús de les dades per companyies asseguradores, empreses com Google o IBM, o el mateix Estat.

Experiència del pacient

 • Reducció de l’experiència de pacient i de l’apoderament a una valoració per punts com ara Trip Advisor, confonent l’atenció a necessitats profundes com comunicació terapèutica amb confort i / o luxe a l’habitació, etc.
FORTALESES

Medicina genòmica

 • Medicaments capaços de guarir malalties que fa uns anys no tenien remei o de millorar considerablement la qualitat de vida de persones que pateixen malalties per a les quals encara no hi ha tractaments.
 • Pràctica mèdica més individualitzada, més efectiva i amb menys efectes adversos, gràcies a la farmacogenòmica.
 • Personalització de les estratègies de prevenció de malalties.
 • Prescripció de medicaments més eficaços i no prescripció de fàrmacs amb efectes secundaris previsibles.

Intel·ligència artificial

 • Immediatesa del diagnòstic o detecció primerenca, essencial per evitar conseqüències greus. Les capacitats de la IA per aprendre han demostrat la reducció de temps en malalties oculars i melanomes malignes.
 • Assistència en les tasques monòtones o intensives en temps, reduint el grau de cansament i estrès dels metges (i el consegüent risc de seguretat o mal diagnòstic per als pacients).
 • Possible reducció de les visites hospitalàries gràcies a les consultes en línia; els assistents robòtics poden assistir els pacients amb major freqüència i monitoritzar-ne les dades de forma constant.

Experiència del pacient

 • Apoderament del pacient que li permet gestionar la seva malaltia i tenir-hi control: s’eliminen visites innecessàries a hospitals i consultes.
 • Baixes mèdiques més curtes i menys ingressos, així com un increment notable de la qualitat de vida, gràcies a la bona experiència del pacient.
 • Millora sensible del pronòstic mèdic gràcies a la gestió de necessitats profundes.
 • Disminució del grau d’estrès i ansietat del personal mèdic, en rebre suport i atenció.
OPORTUNITATS

Medicina genòmica

 • Canvi de la medicina reactiva a la preventiva que permet predir la susceptibilitat a les malalties, millorar-ne la detecció i anticipar-se a la seva progressió.
 • Reducció del temps, el cost i la taxa de fracàs dels assaigs clínics farmacèutics.

Intel·ligència artificial

 • Creació d’eines de suport a la presa de decisió de gestors, professionals sanitaris i usuaris de la sanitat. Amb això es podria maximitzar el valor del procés assistencial obtingut per tots.

Experiència del pacient

 • A través de la sanitat participativa, els pacients, i la resta d’actors del sistema de salut, poden dissenyar i implantar accions orientades a millorar l’assistència sanitària; les empreses farmacèutiques i tecnològiques milloren l’adherència i acceptació dels seus productes.

Enviar Comentari