Revista d'Anàlisi Plural

I a Catalunya, què?

Agència de Residus de Catalunya: ús eficient dels residus i impuls de l’economia circular

0

Al nostre país, les actuacions governamentals relacionades amb el medi ambient depenen del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ens encarregat de gestionar-les a través de diversos organismes com ara l’Agència de Residus de Catalunya. La descobrim.

Coordinació: Berta Cavia.cat-2L’Agència de Residus de Catalunya (ARC)
-els orígens de la qual es remunten a l’any 1983, quan es crea la Junta de Residus que el 2003 canvia el nom per l’actual- té competència sobre els residus que es generen a Catalunya i els que es gestionen al seu àmbit territorial, amb relació als residus municipals, als residus industrials, als residus de la construcció i demolició, i als excedents de les dejeccions ramaderes que es gestionen fora del marc de l’explotació ramadera. La seva missió és garantir que la gestió d’aquests residus es porti a terme sense posar en perill la salut de les persones, reduint l’impacte ambiental i, en particular, prevenint els riscos per a l’aigua, l’aire, el sòl, la flora i la fauna. Per això, fomenta els comportaments sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, i el coneixement dels residus per tal de promoure la prevenció, la reutilització, la recollida selectiva i la valorització tant material com energètica dels mateixos i reduir-ne la quantitat que es destina a la disposició final. Això permet, alhora, de recuperar espais i sòls degradats per descàrregues incontrolades de residus o per contaminants.
Actualment, des de l’ARC, s’està avançant en la nova programació (Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) que ha d’incidir en conceptes clau com l’impuls a l’ús eficient dels residus i l’economia circular. La prevenció, el residu com a recurs o veure oportunitats allà on abans hi veiem problemes són conceptes que cada vegada més marquen el present i que, en un país com el nostre, escàs en matèries primeres, esdevindran cabdals per a la sostenibilitat ambiental i econòmica.

En aquests moments l’ARC està promovent tota una línia d’ajuts per a sector privat i el món local adreçats al foment de l’economia circular, la prevenció, la preparació per a la reutilització i la recollida selectiva de matèria orgànica

També en aquests moments l’ARC està promovent tota una línia d’ajuts per a sector privat i el món local adreçats al foment de l’economia circular, la prevenció, la preparació per a la reutilització i la recollida selectiva de matèria orgànica. I està desenvolupant projectes singulars que permeten avançar en el coneixement dels residus, com ho és el Projecte Mar Viva de recollida de residus del mar per part dels pescadors del Port de Barcelona, així com participa en la promoció de l’ecodisseny portant la secretaria el Premi Catalunya d’Ecodisseny 2017.
A més, s’està enfortint la presència de l’ARC a nivell internacional, on actualment presideix l’Associació de ciutats i regions per al reciclatge i la gestió sostenible dels recursos (ACR+), a més d’estar impulsant projectes cooperació al desenvolupament com el de Bolívia que ha permès aplicar el model català de residus en aquest país, enfortint la seva administració seguint el model català.
Així mateix, en el marc de la fiscalitat ambiental s’està treballant per enfortir aquests instruments –els cànons de residus– per tal que redueixin els residus destinats a dipòsit controlat i es fomenti la valorització dels residus. Actualment, a Catalunya hi ha més de 900 empreses gestores de residus industrials, 580 instal·lacions de gestió de residus municipals i més de 150 plantes per a la gestió dels residus de la construcció.

cat-3

Enviar Comentari