Revista d'Anàlisi Plural

El nou paradigma: les competències professionals

0

La Llei 25/2009, coneguda com a llei Òmnibus, va néixer per impulsar una millora global del marc regulador del sector serveis, tot reduint les traves i barreres que hi havia fins aquell moment.

MIQUEL DARNÉS I CIRERA. President del Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.


Des d’aleshores, només per les obres definides dins l’àmbit de la LOE (Llei d’Ordenació de l’Edificació) es demanen de forma explícita les atribucions professionals corresponents en cada cas. En la resta de casos, com ara projectes d’activitats o auditories energètiques, entre altres, es fan servir expressions com ara tècnic competent, facultatiu competent o tècnic responsable. Per tant, això és una porta oberta perquè les reserves d’activitats per determinades actuacions professionals cada cop estiguin més qüestionades, entre altres, per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que en els seus informes aposta per una desregularització dels serveis professionals, d’acord amb l’esmentada llei i la tònica imperant als països europeus.

Però nosaltres no ens cansem de repetir que simplificació administrativa, sí, però seguretat, també. I més quan, en el nostre àmbit, a banda de la seguretat en les instal·lacions i en els equipaments, també hi ha en joc la seguretat de les persones. No es pot passar d’un extrem a l’altre sense córrer riscos importants. Per tant, cal exigir les competències necessàries als professionals perquè pugin oferir els estàndards de qualitat necessaris i, d’aquesta manera, també evitar l’intrusisme professional.

 

Així doncs, estem transitant del paradigma atribucions al paradigma competències, que s’adquireixen amb els estudis, l’experiència i la formació continua. Però les competències s’han de poder acreditar, com passa a Europa, amb les certificacions professionals que ja s’estan oferint a través dels col·legis professionals. Amb les certificacions, els col·legis apostem pel futur, però cal que les administracions i les empreses les posin en valor per al benefici i la seguretat de la societat.

Enviar Comentari