Revista d'Anàlisi Plural

Estratègia, plans d’acció i persones

0

mon-empresarial-006-susana-gutierrez

Molts directius, quan es refereixen als seus treballadors, els situen en el centre de les seves organitzacions, afirmant que són l’ànima de les mateixes o el seu capital més important. No obstant això, les accions de les empreses a l’hora de llançar les seves estratègies empresarials no sempre acompanyen, necessàriament, aquestes paraules i deixen de banda la implicació directa de tots els seus equips.

 
 
 
Susana Gutiérrez Gutiérrez. Directora de RH de General Optica (Espanya i Portugal).


 
L’estratègia és un concepte inseparable de l’àmbit empresarial i, normalment, es tendeix a usar-la de manera normativa, a convertir-la en alguna cosa administrativa, predictible, quantificable i controlable, quan és tot el contrari.

Per això és tan important, que els gestors tinguin una bona perspectiva del seu entorn, coneguin molt bé als seus col·laboradors -els seus clients interns i responsables últims de portar a terme els objectius empresarials- i tinguin molt ben identificades les necessitats dels seus clients externs i la competència que els envolta. La suma de tot això és el que ens permetrà configurar la línia de treball a seguir i, per tant, crear la nostra visió estratègica, que no és altra cosa que fixar un horitzó pel que fa al futur.

Definits els objectius estratègics a assolir, cal fixar un Pla d’Acció per a assolir-los. Recordant les fases d’un pla d’acció:

1. Establir objectius departamentals i individuals

2. Programar les accions concretes a realitzar

3. Preveure els mitjans tècnics i humans que seran necessaris per actuar

4. Analitzar i traduir les accions definides en termes econòmics

5. Definir amb els nostres equips els passos a realitzar i els responsables de les accions

6. Informar periòdicament dels resultats obtinguts i nous passos / accions

7. I comunicar i comunicar i comunicar


Executar unmon-empresarial-006-recursos-humans pla d’acció no és altra cosa que traduir, al treball quotidià i a nivell individual, la voluntat estratègica de l’empresa. I és que aquesta fórmula de treball, que se centra i pivota en el component humà de les nostres empreses, és el que ens ajudarà a competir i mantenir-nos per davant dels nostres competidors, ja que són els nostres col·laboradors la font de la creativitat, la innovació i l’entusiasme.

Enviar Comentari