Revista d'Anàlisi Plural

El concepte económico: La Posició d’Inversió Internacional Neta (PIIN)

0

La posició d’inversió internacional neta [PIIN) d’Espanya segueix sent molt negativa (-932 milers de milions, equivalent al -78% DEL PIB, resultat de 1,961 bilions d’actius i de 2,893 bilions de passius, a finals del 2018).

Text: ANTON GASOL
Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya.


Una mateixa Posició d’Inversió Internacional Neta pot correspondre’s amb nivells molt diferents d’actius i passius exteriors.

El gran volum de passius exteriors nets deixa el país exposat a pertorbacions adverses o a canvis en la confiança del mercat. Caldrien superàvits sostinguts de la balança per compte corrent per tal que Espanya reduís de forma determinant els seus encara grans passius exteriors.

La balança de pagaments i la Posició d’Inversió Internacional (PII) resumeixen les relacions econòmiques entre els residents d’una economia i els residents de la resta del món. La balança de pagaments registra, per a cada període, les transaccions que tenen lloc entre els residents i els no residents, i la Posició d’Inversió Internacional mostra el valor, sempre a la fi del període, de les tinences d’actius i passius financers enfront l’exterior.

Si un país registra un dèficit en el seu compte corrent (necessitat de finançament), des del punt de vista del compte financer registrarà un superàvit (les entrades netes de capital superaran les sortides). En conseqüència, un dèficit per compte corrent comportarà un deteriorament en la Posició d’Inversió Internacional. Per contra, si un país registra un superàvit al seu compte corrent (capacitat de finançament), des del punto de vista del compte financer registrarà un dèficit (les sortides netes de capital superen les entrades). En conseqüència, un superàvit per compte corrent comportarà una millora en la Posició d’Inversió Internacional.

Enviar Comentari