Revista d'Anàlisi Plural

El sector salut a Catalunya. DAFO

0

 

DEBILITATS

DAFO : El sector salut a Catalunya. Debilitats• Des de 2011, el sistema públic de salut ha perdut més d’un 16% del seu pressupost, el salari del personal sanitari s’ha reduït en un 20% de mitjana i molts hospitals han hagut de retallar les seves plantilles.
• Les farmàcies han estat víctimes dels impagaments per part de la Generalitat i han hagut de fer front a canvis legislatius com l’euro per recepta o el copagament.
• Les empreses del sector salut tenen dificultats per accedir al finançament públic per la rigidesa i l’excés de burocràcia de l’Administració. També les subvencions per a projectes R+D van caure fins al 70%, entre gener de 2012 i setembre de 2013.
• Els recursos per a recerca i innovació s’han reduït: l’Estat ha retallat aquesta partida en un 39% entre 2009 i 2013 ia Catalunya, el PIB destinat a R+D encara se situa lluny de la mitjana de la Unió Europea.
• Tot i l’alt índex de recerca que es fa a Catalunya, el 2012 només es van registrar 29 noves patents, fet que denota una gran dificultat per transferir la recerca a les empreses.

AMENACES

DAFO : El sector salut a Catalunya. Amenaces• L’envelliment de la població, l’augment de les malalties cròniques o la polimedicació i els problemes que se’n deriven estan fent augmentar els costos de la sanitat i donen lloc a noves necessitats que requereixen un major grau d’assistència. Sense la previsió i els recursos adients, aquestes realitats poden fer trontollar el sistema.
• No existeix una delimitació clara i transparent entre les competències de la sanitat pública i la privada. Aquesta manca de definició per part del govern català pot fer augmentar les tensions entre els professionals i denota opacitat de gestió per part de les administracions.
• Sectors com el farmacèutic s’enfronten a nous reptes: tot i que cada vegada s’aproven més medicaments nous, el seu cost és més alt i s’incrementen els dubtes sobre la rendibilitat que obtindrà cada nou fàrmac. D’altra banda, el caràcter innovador de les empreses de biomedicina obliga les farmacèutiques a transformar-se.

FORTALESES

DAFO : El sector salut a Catalunya. Fortaleses• Hi ha unanimitat a l’hora de destacar l’excel·lència dels professionals de l’àmbit de la salut i el prestigi del sistema sanitari català a nivell internacional. Els professionals del sector han fet un gran esforç per mantenir aquests estàndards, tot i la reducció de recursos.
• Segons l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, el sector salut és el més important del país quant a pes econòmic (8,4% del VAB), el segon pel que fa a la generació d’ocupació (10%) i el quart en exportacions.
• Malgrat la crisi, el nombre d’empreses d’activitats sanitàries ha crescut entre el 2008 i 2013 a un ritme mitjà del 3,3%.
• Àmbits privats de la salut com les mútues han resistit la crisi amb certa estabilitat, amb un creixement del 3% i una constant millora de la qualitat assistencial.
• El sector farmacèutic català concentra el 50% de l’activitat que es fa al conjunt de l’Estat i el 64% de les empreses que han patentat el 2011.
• Catalunya representa prop del 8% de la producció científica a la Unió Europea: el 2012 s’hi van produir 6.400 articles, el 60% dels quals es van publicar a revistes de qualitat
• La inversió privada que es va fer en empreses del sector de ciències de la vida entre 2012 i 2013 va duplicar la dels anys 2010 i 2011, i la capitalització privada amb inversions de capital risc s’ha multiplicat per cinc entre 2009 i 2013.

OPORTUNITATS

DAFO : El sector salut a Catalunya. Oportunitats• Els canvis en les necessitats de la població obren noves perspectives en àmbits com el dels serveis sociosanitaris. Des del 2009, el nombre de persones ocupades en activitats d’aquest tipus ha crescut un 10,7%. També la cobertura d’altres àmbits, com el de les malalties rares, que creix a un ritme anual del 20% a nivell mundial.
• Les indústries de la salut porten la innovació i la recerca a l’ADN, i els seus productes poden resultar molt atractius per a altres empreses àvides d’incorporar productes amb un valor afegit. A més, el mercat exterior ofereix bones oportunitats de negoci per a les empreses que es dediquen a la fabricació de productes sanitaris; el nivell exportador de Catalunya en aquesta àrea és elevat.
• La salut és un àmbit en constant progrés i amb un grau de dependència del cicle econòmic inferior al d’altres sectors.
Les tecnologies de la salut presenten un gran potencial de creixement amb reptes com la gestió i la millora del torrent de dades que proporciona el seguiment dels malalts o el desenvolupament de la medicina personalitzada.
• Les tecnologies de la salut presenten un gran potencial de creixement amb reptes com ARA la gestió i la millora del torrent de dades que proporciona el seguiment dels malalts o el desenvolupament de la medicina personalitzada, cada vegada més necessària.

Els comentaris estan tancats.