Revista d'Anàlisi Plural

Models de governança a la banca amb valors: inspiració i principis

0

El lema de l’Aliança Global per una Banca amb Valors (GABV) és il·lustratiu de la manera com els bancs basats en valors creen i motiven el creixement avui dia: “Pensant en la gent abans que en els beneficis.” Aquestes institucions es diferencien tant dels bancs convencionals de High Street com de les organitzacions sense ànim de lucre pel fet de tenir com a objectiu aconseguir un canvi positiu en els sistemes socials i ecològics a través dels ingressos obtinguts en els mercats comercials. El seu objectiu no és simplement generar beneficis sense danyar el medi ambient ni afectar negativament a les seves comunitats, sinó generar una onada contagiosa de canvis positius.

Anastasia Naranova. Investigadora doctoral a l’Strategy Group de la University of Edinburgh Business School.
Kenneth Amaeshi. Catedràtic de Negocis i Desenvolupament Sostenible i director de la Iniciativa de Negocis Sostenibles de la University of Edinburgh Business School.


Els bancs basats en valors prioritzen les seves missions per sobre de les oportunitats monetàries a curt termini, i mesuren l’efectivitat de la seva governabilitat per la seva capacitat de donar suport i sostenir l’assoliment de la missió organitzacional. Inspirat en els principis de la banca sostenible, l’enfocament basat en els valors incorpora mecanismes de governança que es remunten històricament a les cooperatives de l’Europa del Renaixement, quan els gremis i els sindicats artesanals es van començar a aliar per promoure el comerç i maximitzar la mà d’obra disponible localment.
Els bancs basats en valors representen diversos models de propietat i governabilitat, com ara cooperatives de crèdit o bancs cooperatius, societats de construcció, institucions de microfinances, bancs de desenvolupament, etc. També operen en diferents contextos institucionals i econòmics que poden permetre o restringir la forma com enfoquen i apliquen el model de banca basada en valors. No obstant això, la majoria dels membres de l’Aliança Global per una Banca amb Valors (GABV) comparteixen un conjunt de principis de governança que els permet assolir un creixement sostenible per a tots els objectius i una versió més justa de la prosperitat, així com oferir als seus membres serveis bancaris molt més inclusius. A continuació s’indiquen algunes de les característiques de la governança basada en valors:

  • Afiliació voluntària i oberta. Els bancs basats en valors busquen reduir l’exclusió financera, típicament experimentada per grups socials vulnerables i microempreses. L’atractiu del model basat en els valors resideix en la seva capacitat per contrarestar la lògica actual del mercat financer destinada a beneficiar els actors forts a costa de la majoria desfavorida. El seu enfocament bancari, basat en mecanismes de crèdit innovadors i sistemes de garantia alternatius, permet als bancs orientats als valors invertir diners en projectes i persones a qui els bancs convencionals solen abandonar. Així, el First MicroFiance Bank (Tadjikistan) posa els seus esforços a desenvolupar àrees rurals i semirurals on la concentració de pobres és la més alta del país, i el SAC Suport Integral (El Salvador) recolza sectors típicament exclosos de l’economia local, com ara les dones cap de família, els espais de treball rurals i els mercats informals de baixos ingressos.
  • Autonomia i independència. Els bancs basats en valors són organitzacions independents i autosuficients resistents a les pertorbacions externes. El seu alt grau d’autonomia els permet organitzar la governança de maneres alternatives per prioritzar les qüestions ètiques en què es basen d’una manera molt més profunda i capturant-les mitjançant estructures molt més detallades i sofisticades. Per exemple, a l’Affinity Credit Union (Canadà) s’han format tres comitès especials de la Junta Directiva per abordar l’ètica de temes relacionats amb els negocis. El Comitè de Revisió de Conducta és el responsable de supervisar la conducta i els estàndards de negocis ètics. El Comitè de Principis i Tradicions Cooperatives garanteix que els valors i les tradicions cooperatives d’Affinity gaudeixin de bona salut i solidesa. Finalment, el Comitè de Responsabilitat Social Corporativa treballa en la investigació i recomanació de polítiques de responsabilitat social corporativa a la Junta Directiva.
  • Participació econòmica dels membres. Els membres dels bancs basats en valors contribueixen al capital de la seva organització proporcionant-hi diners per ser canalitzats cap al desenvolupament comunitari i amb finalitats de beneficis. Els bancs basats en valors incorporen als clients com a beneficiaris trencant la ben coneguda dicotomia capitalista entre propietaris i stakeholders. El seu objectiu és canalitzar els dipòsits rebuts dels membres de la comunitat en préstecs per a altres membres que necessiten finançament addicional –famílies, empreses i organitzacions comunitàries–. Per exemple, la cooperativa de crèdit Vancity (Canadà) va proporcionar accés a serveis bancaris bàsics a 6.881 persones el 2016 i va finançar 2.124 unitats d’habitatge assequible. En general, el 21% del seu capital es va invertir específicament en la construcció de comunitats saludables.
  • Control democràtic de membres. Els bancs basats en valors construeixen els seus models partint d’alts nivells de participació comunitària en el govern organitzacional. Es governen predominantment a través de juntes directives elegides democràticament que assumeixen el lideratge en la gestió estratègica i el seguiment ètic. Els bancs basats en valors adopten enfocaments creatius per desenvolupar solucions innovadores úniques que enforteixin el seu instint comunitari. Per exemple, els membres d’Ekobanken (Suècia) trien una Junta de Representants i un Comitè d’Eleccions. La Junta de Representants elegeix el Consell d’Administració. Cada acció dona dret a un vot a la junta general i, encara que els membres puguin posseir més accions, ningú no podrà tenir més del 10% dels vots.
  • Educació i entreteniment. Els bancs basats en valors presten més atenció al desenvolupament dels seus membres, representants, gerents i empleats, i creen el millor grup de talents. Per exemple, Triodos Bank (Europa) ofereix als seus col·laboradors l’oportunitat de participar en cursos i seminaris sobre desenvolupament de la gestió i lideratge visionari organitzats com a part de la iniciativa de Triodos Academy. També inclouen “seminaris de valors”, per a col·laboradors que són relativament nous a Triodos Bank, que se centren en el desenvolupament del capital social, natural, humà i no financer.
  • Preocupació per la comunitat. Els bancs basats en valors treballen per al desenvolupament sostenible de les comunitats on operen a través de polítiques i pràctiques aprovades pels seus membres. A diferència de molts bancs de High Street i fons d’inversió que competeixen pels clients oferint guanys financers a curt termini, els bancs basats en valors intencionalment restringeixen l’optimització de guanys a curt termini i atrauen membres que estan disposats a donar suport al banc a llarg termini. Entre d’altres criteris, certament reporten rendibilitat, però no maximització de beneficis. En aquesta línia, Teachers Mutual Bank Ltd (Austràlia) informa oficialment sobre el seu acompliment ambiental, social i de govern basant-se en 95 indicadors i objectius clau d’acompliment. L’any 2016, aquest enfocament va permetre al banc invertir el 4,73% dels beneficis nets abans d’impostos en iniciatives comunitàries, el que equival a quatre vegades la mitjana internacional del London Benchmarking Group i quinze vegades la mitjana del sector financer d’Austràlia i Nova Zelanda.
  • Creixement i desenvolupament a través de la cooperació. Els bancs basats en valors treballen en estreta col·laboració amb institucions locals, regionals, nacionals i mundials que donen suport a objectius similars d’inclusió financera, inversió responsable i creixement sostenible. Estan oberts a l’aprenentatge entre iguals, i a compartir millors pràctiques que podrien promoure un enfocament de banca responsable i ajudar a convertir la banca basada en valors en un model convencional. Per exemple, Beneficial State Bank (USA) s’associa amb empreses afins a la seva missió i organitzacions sense ànim de lucre en diverses indústries per construir un ecosistema que recolzi la seva missió d’oferir productes i serveis financers transparents i justos.

A diferència de molts bancs de High Street i fons d’inversió que competeixen pels clients oferint guanys financers a curt termini, els bancs basats en valors intencionalment restringeixen l’optimització de guanys a curt termini i atrauen membres que estan disposats a donar suport al banc a llarg termini

Més enllà de les fronteres
L’ús d’aquests principis de governança permet que els bancs basats en valors funcionin d’una manera molt més inclusiva, fomentant la participació informada d’un cercle cada vegada més ampli de membres de la comunitat i aprofitant els seus coneixements per a l’èxit i creixement mutus sota la creixent pressió dels requisits reglamentaris. Tot i que un nombre creixent de bancs de High Street està intentant implementar elements de l’enfocament bancari basat en valors, la majoria d’ells no compleix amb el compromís subjacent per unes pràctiques financeres sostenibles que fa que aquests principis tinguin rellevància més enllà de geografies i fronteres nacionals. Així, mentre els bancs de High Street segueixen demostrant que ningú no és massa gran per fallar, els petits passos d’unes comunitats informades semblen cada vegada més sòlides per aportar un canvi positiu al sistema financer.

Enviar Comentari