Revista d'Anàlisi Plural

Economia circular. DAFO

0

Abans de res, preguntem-nos què és l’”economia circular”, una expressió que ha assolit notable protagonisme en els últims temps, accentuant l’atenció que se li presta des del decenni passat.
Segons la doctrina de la Unió Europea, “l’economia circular és un model de producció i consum que implica compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar materials i productes existents totes les vegades que sigui possible per crear un valor afegit. D’aquesta manera, el cicle de vida dels productes s’estén”. Es tracta, resumint molt, de reduir els residus al màxim, donant-los l’oportunitat, mitjançant el seu reciclatge, de generar valor.
El Parlament Europeu va votar afirmativament la Resolució 2017/2211 que, entre altres, “demana a la Comissió que, amb vista al proper període de programació, desenvolupi una metodologia de seguiment pertinent, amb indicadors adequats, que permetin una millor supervisió de la contribució de la política de cohesió a la consecució d’una economia circular a fi d’oferir un retrat més precís de les condicions ambientals i socioeconòmiques”.
Com exposar els avantatges i inconvenients d’implantar l’economia circular? Vegem-ho en el següent DAFO.

Juan Fuertes. Professor d’OBS Business School.


DEBILITATS
 • La implementació de dissenys circulars, per als productes ja existents, té un cost elevat.
 • L’economia circular exigeix la reutilització de tots els components dels productes. Per fer-ho possible, han de ser dissenyats específicament per a això. És molt complicat redissenyar productes ja en el mercat.
 • No tots els intervinents en l’economia (grans, mitjanes i petites empreses) tenen les mateixes possibilitats d’accés a finançament i a tecnologia per implementar processos i mesures eficients ecològicament.
 • Es poden produir vulnerabilitats pel fet que les deixalles d’un tipus d’indústria poden ser matèria primera per a un altre. Es creen així una sèrie d’interdependències no desitjades.
 • De moment, el tractament dels residus procedents de l’activitat econòmica és manifestament millorable, especialment pel que fa als domèstics i urbans.
FORTALESES
 • L’economia circular promou una millor utilització dels materials i els residus. Als primers els facilita una major vida útil i, als segons, un millor tractament i eliminació..
 • Un dels objectius de l’economia circular és contenir el consum d’energia, utilitzant noves fonts com l’aprofitament de la biomassa amb productes derivats de l’agricultura, ramaderia, pesca i altres.
 • Les successives resolucions i recomanacions de la Unió Europea van calant en la societat i, encara que no amb la velocitat desitjable, van aconseguint materialitzar polítiques públiques per a la seva implementació.
 • Possiblement, pel fet d’ésser una política industrial de nou encuny, es generin oportunitats investigadores en els tres àmbits d’investigació, desenvolupament i innovació.
AMENACES
 • De moment, enorme dependència del sector del transport dels combustibles fòssils, amb la conseqüència de les emissions contaminants per a les persones i l’entorn.
 • La consciència mediambiental, malgrat anar millorant, encara no és massiva.
 • La resistència de molts sectors d’activitat a passar d’un sistema lineal a un altre de circular, per assumir que això en propiciaria la desaparició, amb la consegüent pèrdua de llocs de treball.
 • Malgrat les recomanacions de les autoritats, no existeixen encara directrius clares que garanteixin el desenvolupament d’estratègies.
OPORTUNITATS
 • Possibles millores en el mercat laboral per la creació de llocs de treball en els sectors relacionats amb el medi ambient: disseny ecològic, reciclatge, etc.
 • Noves possibilitats d’organització empresarial mitjançant la utilització de les TIC, amb el consegüent estalvi de costos.
 • La reutilització de recursos pot influir en la reducció de problemes per al medi ambient. Aquest, el medi ambient, és la major oportunitat per al progrés econòmic. Un progrés real, que tingui en compte els límits del planeta.
 • Un dels punts clau de tota societat, la competitivitat, es pot veure clarament estimulat per la creació i desenvolupament de nous productes sostenibles.
 • La implantació de la normativa per al desenvolupament d’aquesta nova economia pot tenir molts efectes positius, com ara el suport als emprenedors, aprofitament de sinergies entre diversos sectors, millor aprofitament i reutilització de subproductes i residus, etc.
 • A més de la reducció de problemes ambientals, pot produir-se una millora de la balança de pagaments del país per reduir les importacions d’inputs aliens.

Enviar Comentari